Geplaatst op

Welke soorten arbeidsveiligheid zijn er?

Veiligheid

Bij arbeidsveiligheid kan men spreken van algemene arbeidsveiligheid, sociale arbeidsveiligheid, technische arbeidsveiligheid en medische arbeidsveiligheid.

Algemene arbeidsveiligheid

Algemene arbeidsveiligheid is gericht op de gezondheid en het leven van werknemers. Volgens §3 van de Arbowet zet de werkgever zich in voor veilige arbeidsomstandigheden. De werknemers zijn op hun beurt verplicht “naar beste kunnen en in overeenstemming met de instructies en instructies van de werkgever te zorgen voor hun veiligheid en gezondheid op het werk”.

Technische arbeidsveiligheid

Technische arbeidsveiligheid omvat alle gebieden die van invloed zijn op de gezondheid en veiligheid van werknemers op de werkplek. Dit omvat o.a. veilige omgang met gevaarlijke stoffen en biologische agentia, machines en andere arbeidsmiddelen, bescherming tegen geluid en trillingen, kunstmatige optische straling op de werkplek en bedrijfs- en fabrieksveiligheid. Regelen naast overeenkomstige wettelijke voorschriften zoals de verordening gevaarlijke stoffen, arbeidsplaatsverordening, technische regels voor de verordening geluid en trillingen en arbo of de verordening biologische stoffen, details over de respectieve werkgebieden.

Een werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid van werknemers en daarmee voor de uitvoering van arbomaatregelen ter preventie in de praktijk. Met behulp van een risicobeoordeling kunnen zwakke punten in het bedrijf systematisch worden geïdentificeerd en kunnen vervolgens passende arbeidsveiligheidsmaatregelen worden afgeleid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen technische, organisatorische en persoonlijke arbeidsveiligheidsmaatregelen. Het verdient dan ook aanbeveling om het personeel een cursus te sturen voor een vca certificaat.

Technische veiligheidsmaatregelen

Technische arbeidsveiligheidsmaatregelen zijn maatregelen die zorgen voor de ruimtelijke scheiding tussen de bron van gevaar en mensen. Bijvoorbeeld een beschermingsmiddel waarmee bestaande en/of verwachte gevaren kunnen worden uitgesloten of geëlimineerd. Organisatorische veiligheidsmaatregelen Dankzij organisatorische maatregelen is er een ruimtelijke en temporele scheiding van de bron van gevaar voor mensen. Deze omvatten in het bijzonder speciale regelingen, bepalingen of praktijken zoals arbeidsorganisatie, werkprocessen, werktaken, samenwerking, informatie, werktijden, pauzes en diensten, evenals arbeidsbeperkingen en arbeidsverboden.